Конфірмація

Конфірмація (лат. «conirmatio» = «ствердження, утвердження») – це також священне дійство з благословенням. Під час цього дійства юні новоапостольськi християни беруть на себе зобов’язання, що виконували батьки після їхнього Хрещення. Відтепер повнолітній новоапостольський християнин несе перед Богом повну відповідальність за свої учинки. Він зобов’язується виявляти Богові вірність і відкрито сповідувати новоапостольськую віру.

Возраст конфирманта различный. Он ориентирован на религиозное совершеннолетие или на ту фазу жизни, когда подростки сами в состоянии оценить последствия своего поведения и могут взять на себя ответственность за свою жизнь в вере.

Вера подрастающему поколению прививается в родительском доме, на богослужениях и на церковных занятиях.

Занятия для конфирмантов, как последний отрезок в церковном обучении, служат прежде всего тому, чтобы конфирманты:

• познакомились с основными положениями вероучения, особенно знали десять положений Новоапостольского Символа веры;

• еще лучше осознавали ценность веры;

• старались со всей серьезностью жить соответственно Евангелию;

• ориентировались на цель веры – Второе пришествие Иисуса Христа.

Посещение богослужений и занятий для конфирмантов является предпосылкой конфирмации.

Вік конфірмації є різним. Орієнтиром є релігійне повноліття або той період життя, коли підліток в змозі самостійно оцінити свою поведінку та її наслідки, а також нести відповідальність за своє життя з вірою. Віру прищеплюють дітям під час богослужінь і церковних занять, а також плекають її вдома.

Метою занять для конфірмантів, останнього етапу церковного навчання, перш за все, є:

• ознайомлення з основними положеннями віровчення, особливо з десятьма засадами Новоапостольського віровчення;

• засвоєння важливості віри;

• прищеплення бажання жити з усією серйозністю згідно з Євангелієм;

• орієнтування на мету віри – Друге пришестя Ісуса Христа.

Відвідування богослужінь і занять для конфірмантів є передумовою для проходження конфірмації.